قیمت نقدی ۵.۱۸۰.۰۰۰
۳ قسط ۱.۸۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۹۷۵.۰۰۰
۱۲ قسط ۵۵۰.۰۰۰