قیمت نقدی ۲.۶۶۰.۰۰۰
۳ قسط ۹۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۵۰۰.۰۰۰
۳ قسط ۲۹۰.۰۰۰