قیمت نقدی ۳.۱۹۰.۰۰۰
۳ قسط ۱.۱۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۶۵۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۳۵۰.۰۰۰