قیمت نقدی ۲.۵۵۰.۰۰۰
۳ قسط ۸۳۰.۰۰۰
۶ قسط ۴۹۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۲۹۰.۰۰۰