قیمت نقدی ۵.۷۵۰.۰۰۰
۳ قسط ۲.۰۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۱.۰۸۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۶۰۰.۰۰۰