قیمت نقدی ۶.۳۵۰.۰۰۰
۳ قسط ۲.۲۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۱.۱۹۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۶۶۰.۰۰۰