قیمت نقدی ۲.۱۲۰.۰۰۰
۳ قسط ۷۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۳۹۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۲۲۰.۰۰۰