قیمت نقدی ۱.۶۳۰.۰۰۰
۳ قسط ۵۸۰.۰۰۰
۶ قسط ۳۱۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۱۷۰.۰۰۰