قیمت نقدی ۳.۲۵۰.۰۰۰
۳ قسط ۱.۱۵۰.۰۰۰
۶ قسط ۶۵۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۳۴۰.۰۰۰