قیمت نقدی ۳.۹۲۰.۰۰۰
۳ قسط ۱.۳۷۵.۰۰۰
۶ قسط ۷۴۰.۰۰۰
۱۲ قسط ۴۰۰.۰۰۰